Konstruktiewerken Börger
Groot in Constructies

METAALUNIEVOORWAARDEN 1 januari 2019

Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN,

gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 1 januari 2019. Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

© Koninklijke Metaalunie

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen

die een Metaalunielid doet, op alle overeenkomsten die hij

sluit en op alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien, een

en ander voor zover het Metaalunielid aanbieder dan wel opdrachtnemer

is.

1.2. Het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aangeduid

als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid

als opdrachtgever.

1.3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever

en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze voorwaarden,

gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.

1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door

Metaalunieleden.

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer heeft het

recht zijn aanbod te herroepen tot twee werkdagen nadat de

aanvaarding hem heeft bereikt.

2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt,

mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid

hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn in euro’s uitgedrukt,

exclusief omzetbelasting en andere heffingen of belastingen

van overheidswege. De prijzen zijn verder exclusief

reis-, verblijf-, verpakkings-, opslag- en transportkosten alsmede

kosten voor laden, lossen en medewerking verlenen

aan douaneformaliteiten.

3.1. Alle door of uit naam van opdrachtnemer aan opdrachtgever

verstrekte informatie (zoals aanbiedingen, ontwerpen,

afbeeldingen, tekeningen en knowhow) van welke aard en

in welke vorm dan ook, zijn vertrouwelijk en zullen niet door

opdrachtgever worden gebruikt voor enig ander doel dan ter

uitvoering van de overeenkomst.

3.2. De in lid 1 van dit artikel genoemde informatie zal door opdrachtgever

niet openbaar worden gemaakt of worden vermenigvuldigd.

3.3. Indien opdrachtgever een van de in de lid 1 en 2 van dit artikel

genoemde verplichtingen schendt, is hij per overtreding

een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-.

Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de

wet worden gevorderd.

3.4. Opdrachtgever moet de in lid 1 van dit artikel genoemde informatie

op eerste verzoek, binnen een door opdrachtnemer

gestelde termijn, naar keuze van opdrachtnemer, retourneren

of vernietigen. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever

aan opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete

verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast

schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en

informatie van opdrachtnemer die niet direct betrekking hebben

op de opdracht.

4.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatie verstrekt,

mag opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst

uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.

4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak

van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens

opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen,

ontwerpen, materialen, merken, monsters, modellen

en dergelijke. Opdrachtgever zal alle door opdrachtnemer

te lijden schade, waaronder volledig gemaakte kosten voor

verweer tegen deze aanspraken, vergoeden.

5.1. Een opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is indicatief.

5.2. De levertijd of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over

alle commerciële en technische details overeenstemming is

bereikt, alle informatie, waaronder definitieve en goedgekeurde

tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van opdrachtnemer,

de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen

en aan de overige voorwaarden voor de uitvoering van de

opdracht is voldaan.

5.3. Als er sprake is van:

a. andere omstandigheden dan opdrachtnemer bekend waren

toen hij de levertijd of uitvoeringsperiode opgaf, wordt

de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die

opdrachtnemer, met in achtneming van zijn planning, nodig

heeft om de opdracht onder deze omstandigheden uit

te voeren;

b. meerwerk wordt de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd

met de tijd die opdrachtnemer, met in achtneming van zijn

planning, nodig heeft om de materialen en onderdelen

daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten;

c. opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordt

de levertijd of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die

hij, met inachtneming van zijn planning, nodig heeft om de

opdracht uit te voeren nadat de reden voor de opschorting

is komen te vervallen.

Behoudens tegenbewijs door opdrachtgever wordt de duur

van de verlenging van de levertijd of uitvoeringsperiode vermoed

nodig te zijn en het gevolg te zijn van een situatie als

hiervoor onder a tot en met c bedoeld.

5.4. Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer

maakt of schade die opdrachtnemer lijdt als gevolg van een

vertraging in de levertijd of uitvoeringsperiode, zoals vermeld

in lid 3 van dit artikel, te voldoen.

5.5. Overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode geeft

opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding

of ontbinding. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor

eventuele aanspraken van derden als gevolg van overschrijding

van de levertijd of uitvoeringsperiode.

6.1. Levering vindt plaats op het moment dat opdrachtnemer de

zaak op zijn bedrijfslocatie ter beschikking stelt aan opdrachtgever

en aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat de zaak

aan hem ter beschikking staat. Opdrachtgever draagt vanaf

dat moment onder meer het risico van de zaak voor opslag,

laden, transport en lossen.

6.2. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen overeenkomen

dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van

onder meer opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat

geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze

risico’s verzekeren.

6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van

levering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich

houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever

tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld

van opdrachtnemer. Als opdrachtgever de in te ruilen zaak

niet kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de

overeenkomst werd gesloten, kan opdrachtnemer de overeenkomst

ontbinden.

Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende factoren,

die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst,

aan opdrachtgever doorberekenen. Opdrachtgever is gehouden

de prijsstijging op eerste verzoek van opdrachtnemer te

voldoen.

8.1. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan

aan opdrachtnemer niet worden toegerekend, indien deze

tekortkoming het gevolg is van overmacht.

8.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid

dat door opdrachtnemers ingeschakelde derden zoals

leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere

partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet of niet tijdig

voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden,

natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van

digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal

of verloren gaan van gereedschappen, materialen of informatie,

wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en

import- of handelsbeperkingen.

8.3. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen

op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is

verhinderd zijn verplichtingen jegens opdrachtgever na te

komen. Als de overmachtsituatie is vervallen, komt opdrachtnemer

zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat.

8.4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk

is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie

meer dan zes maanden heeft geduurd, is opdrachtnemer

bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel

of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever is in die gevallen

bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te

ontbinden, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen

dat nog niet is nagekomen door opdrachtnemer.

8.5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg

van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit

artikel geleden of te lijden schade.

9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen,

ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn

om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtgever

is verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een

afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe

te zenden.

9.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvat het werk

niet:

a. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-,

stukadoors-, schilder-, behangers-, herstelwerk of ander

bouwkundig werk;

b. het realiseren van aansluitingen van gas, water, elektriciteit,

internet of andere infrastructurele voorzieningen;

c. maatregelen ter voorkoming of beperking van schade aan

of diefstal of verlies van op of bij de werkplek aanwezige

zaken;

d. afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;

e. verticaal en horizontaal transport;

10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk

als:

a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties

of het bestek;

b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt

met de werkelijkheid;

c. geschatte hoeveelheden meer dan 5% afwijken.

10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende

factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt

verricht. Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk

op eerste verzoek van opdrachtnemer te voldoen.

11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden

ongestoord en op het overeengekomen tijdstip

kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden

de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen,

zoals:

a. gas, water, elektriciteit en internet;

b. verwarming;

c. afsluitbare droge opslagruimte;

d. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven

voorzieningen.

11.2. Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor

schade aan en diefstal of verlies van zaken van opdrachtnemer,

opdrachtgever en derden, zoals gereedschappen,

voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt

materieel, die zich bevinden op of nabij de plaats waar de

werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen

plaats.

11.3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, is opdrachtgever

gehouden zich adequaat te verzekeren tegen

de in dat lid genoemde risico’s. Opdrachtgever dient daarnaast

te zorgen voor verzekering van het werkrisico van te

gebruiken materieel. Opdrachtgever dient opdrachtnemer op

eerste verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en)

en een bewijs van betaling van de premie te sturen. Als er

sprake is van schade, is opdrachtgever verplicht dit onverwijld

bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling

en afwikkeling.

12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende

gevallen:

a. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;

b. als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen.

Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik

dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;

c. als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft

meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet

binnen 14 dagen na de dag van de mededeling schriftelijk

kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet is goedgekeurd;

d. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van

kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen

30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die

ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht

dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken

aan opdrachtnemer. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in

de gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.

12.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken

van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het

werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde

delen van het werk.

13.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtnemer

gehouden zijn contractuele verplichtingen, met inachtneming

van artikel 14, alsnog na te komen.

13.2. De verplichting van opdrachtnemer tot het vergoeden van

schade op grond van welke grondslag ook, is beperkt tot die

schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door of

ten behoeve van hem gesloten verzekering is verzekerd. De

omvang van deze verplichting is echter nooit groter dan het

bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering

wordt uitbetaald.

13.3. Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep

toekomt op lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot het vergoeden

van schade beperkt tot maximaal 15% van de totale

opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeenkomst bestaat uit

onderdelen of deelleveringen, is deze verplichting beperkt tot

maximaal 15% (exclusief btw) van de opdrachtsom van dat

onderdeel of die deellevering. In geval van duurovereenkomsten

is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt

tot maximaal 15% (exclusief btw) van de verschuldigde opdrachtsom

over de laatste twaalf maanden voorafgaand aan

de schadeveroorzakende gebeurtenis.

13.4. Niet voor vergoeding in aanmerking komen:

a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer

verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde

winst, boetes, transportkosten en reis- en verblijfkosten;

b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere

verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het

werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt

of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de

plaats waar wordt gewerkt;

c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid

van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten

van opdrachtnemer.

Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schades

verzekeren.

13.5. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het vergoeden van schade

aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal

als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.

13.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken

van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg

van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan

een derde is geleverd en waarvan de door opdrachtnemer

geleverde producten of materialen onderdeel uit maken.

Opdrachtgever is gehouden alle voor opdrachtnemer in dit

verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten

van verweer te vergoeden.

14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, staat opdrachtnemer

voor een periode van zes maanden na (op)levering in

voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie,

zoals in de volgende artikelleden nader wordt uitgewerkt.

14.2. Als partijen afwijkende garantievoorwaarden zijn overeengekomen,

is het bepaalde in dit artikel onverminderd van

toepassing, tenzij dit in strijd is met die afwijkende garantievoorwaarden.

14.3. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is uitgevoerd,

zal opdrachtnemer binnen redelijke termijn de keuze

maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever

crediteert voor een evenredig deel van de opdrachtsom.

14.4. Kiest opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk uitvoeren

van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van

uitvoering. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen

hiertoe de gelegenheid bieden. Bestond de overeengekomen

prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever

aangeleverd materiaal, dan dient opdrachtgever voor

eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren.

14.5. Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden

hersteld of vervangen, moeten door opdrachtgever aan hem

worden toegezonden.

14.6. Voor rekening van opdrachtgever komen:

a. alle transport- of verzendkosten;

b. kosten voor demontage en montage;

c. reis- en verblijfkosten en reisuren.

14.7. Opdrachtnemer is pas gehouden uitvoering te geven aan de

garantie als opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft

voldaan.

14.8. a. Garantie is uitgesloten voor gebreken die het gevolg zijn

van:

- normale slijtage;

- onoordeelkundig gebruik;

- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

- installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever

of door derden;

- gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van,

of voorgeschreven door opdrachtgever;

- gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever

gebruikte materialen of hulpmiddelen.

b. Geen garantie wordt gegeven op:

- geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van

levering;

- het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;

- onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

14.9. Het bepaalde in lid 3 tot en met 8 van dit artikel is van overeenkomstige

toepassing bij eventuele aanspraken van opdrachtgever

op grond van wanprestatie, non-conformiteit of

welke andere grondslag dan ook.

15.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep

meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen

nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren

te ontdekken, schriftelijk bij opdrachtnemer heeft geklaagd.

15.2. Opdrachtgever moet klachten over de factuur, op straffe van

verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk

bij opdrachtnemer hebben ingediend. Als de betalingstermijn

langer is dan dertig dagen, moet opdrachtgever uiterlijk binnen

dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

16.1. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd of uitvoeringsperiode

de zaak of zaken die onderwerp is of zijn van

de overeenkomst op de overeengekomen plaats feitelijk af te

nemen.

16.2. Opdrachtgever dient kosteloos alle medewerking te verlenen

om opdrachtnemer tot aflevering in staat te stellen.

16.3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van

opdrachtgever opgeslagen.

16.4. Bij overtreding van het bepaalde uit lid 1 of 2 van dit artikel

is opdrachtgever, nadat opdrachtnemer hem in gebreke

heeft gesteld, aan opdrachtnemer per overtreding een boete

verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van

€ 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op

grond van de wet worden gevorderd.

17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer

of op een door opdrachtnemer aan te wijzen

rekening.

17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen

30 dagen na factuurdatum.

17.3. Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt, is hij

verplicht om, in plaats van betaling van de overeengekomen

geldsom, te voldoen aan een verzoek van opdrachtnemer om

inbetalinggeving.

17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer

te verrekenen of om de nakoming van zijn

verplichtingen op te schorten is uitgesloten, tenzij er sprake

is van surseance van betaling of faillissement van opdrachtnemer

of de wettelijke schuldsanering op opdrachtnemer van

toepassing is.

17.5. Ongeacht of opdrachtnemer de overeengekomen prestatie

volledig heeft uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit

hoofde van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal

zijn onmiddellijk opeisbaar als:

a. een betalingstermijn is overschreden;

b. opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen uit artikel

16;

c. het faillissement of de surseance van betaling van opdrachtgever

is aangevraagd;

d. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt

gelegd;

e. opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

f. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te

worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder

curatele wordt gesteld of is overleden.

17.6. Opdrachtgever is in geval van vertraging in de voldoening

van een geldsom rente over die geldsom aan opdrachtnemer

verschuldigd met ingang van de dag volgend op de dag die

is overeengekomen als uiterste dag van betaling tot en met

de dag waarop opdrachtgever de geldsom heeft voldaan. Als

partijen geen uiterste dag van betaling zijn overeengekomen

is de rente verschuldigd vanaf 30 dagen na opeisbaarheid.

De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke

rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een

gedeelte van de maand gezien als een volle maand. Telkens

na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente

wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde

rente.

17.7. Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever

te verrekenen met vorderingen van aan opdrachtnemer

gelieerde ondernemingen op opdrachtgever. Daarnaast is

opdrachtnemer bevoegd zijn vorderingen op opdrachtgever

te verrekenen met schulden die aan opdrachtnemer gelieerde

ondernemingen hebben aan opdrachtgever. Verder is

opdrachtnemer bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te

verrekenen met vorderingen op aan opdrachtgever gelieerde

ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen wordt verstaan:

alle ondernemingen die behoren tot dezelfde groep, in

de zin van artikel 2:24b BW en een deelneming in de zin van

artikel 2:24c BW.

17.8. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is opdrachtgever

aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten

verschuldigd met een minimum van € 75,-.

Deze kosten worden berekend op basis van de volgende

tabel (hoofdsom incl. rente):

over de eerste € 3.000,- 15%

over het meerdere tot € 6.000,- 10%

over het meerdere tot € 15.000,- 8%

over het meerdere tot € 60.000,- 5%

over het meerdere vanaf € 60.000,- 3%

De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd,

als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening

volgt.

17.9. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure geheel of

grotendeels in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die

hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening

van opdrachtgever.

18.1. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever

verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer,

naar diens oordeel, voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken.

Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn

aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer

heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en

zijn schade op opdrachtgever te verhalen.

18.2. Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang

opdrachtgever:

a. niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst

met opdrachtnemer;

b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van

bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete,

rente en kosten, niet heeft voldaan.

18.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud

rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening

niet bezwaren of vervreemden. Dit beding heeft

goederenrechtelijke werking.

18.4. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen,

mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever

zal daartoe alle medewerking verlenen.

18.5. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeenkomst

door opdrachtnemer aan hem zijn geleverd, aan zijn

verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud

ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever zijn verplichtingen

uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

18.6. Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij van opdrachtgever

uit welke hoofde ook onder zich heeft of zal krijgen en voor

alle vorderingen die hij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen

een pandrecht en een retentierecht.

19.1. Opdrachtnemer wordt aangemerkt als respectievelijk maker,

ontwerper of uitvinder van de in het kader van de overeenkomst

tot stand gebrachte werken, modellen of vindingen.

Opdrachtnemer heeft daarom het exclusieve recht een octrooi,

merk of model aan te vragen.

19.2. Opdrachtnemer draagt bij de uitvoering van de overeenkomst

geen intellectuele eigendomsrechten over aan opdrachtgever.

19.3. Indien de door opdrachtnemer te leveren prestatie (mede)

bestaat uit de levering van computerprogrammatuur, wordt

de broncode niet aan opdrachtgever overgedragen. Opdrachtgever

verkrijgt uitsluitend ten behoeve van het normaal

gebruik en behoorlijke werking van de zaak een niet-exclusieve,

wereldwijde en eeuwigdurende gebruikerslicentie op

de computerprogrammatuur. Het is opdrachtgever niet toegestaan

om de licentie over te dragen of om een sublicentie

af te geven. Bij verkoop van de zaak door opdrachtgever aan

een derde, gaat de licentie van rechtswege over op de verkrijger

van de zaak.

19.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever

lijdt als gevolg van een inbreuk op intellectuele

eigendomsrechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer

voor elke aanspraak van derden met betrekking

tot een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Opdrachtgever kan rechten of verplichtingen uit hoofde van

enig artikel uit deze algemene voorwaarden of de onderliggende

overeenkomst(en) niet overdragen of verpanden,

behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.

21.1. Opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst op te zeggen

of te annuleren, tenzij opdrachtnemer daarmee instemt.

Bij instemming van opdrachtnemer, is opdrachtgever aan opdrachtnemer

een direct opeisbare vergoeding verschuldigd

ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus de besparingen

die voor opdrachtnemer uit de beëindiging voortvloeien.

De vergoeding bedraagt minimaal 20% van de overeengekomen

prijs.

21.2. Wanneer de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door

opdrachtnemer te maken kosten (regiebasis), wordt de vergoeding

als bedoeld in het eerste lid van dit artikel begroot op

de som van de kosten, arbeidsuren en winst, die opdrachtnemer

naar verwachting over de gehele opdracht zou hebben

gemaakt.

22.1. Het Nederlands recht is van toepassing.

22.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing,

evenmin als enige andere internationale regeling waarvan

uitsluiting is toegestaan.

22.3. De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de

vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen.

Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel

afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

Artikel 22: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 21: Opzeggen of annuleren van de overeenkomst

Artikel 20: Overdracht van rechten of verplichtingen

Artikel 19: Rechten van intellectuele eigendom

Artikel 18: Zekerheden

Artikel 17: Betaling

Artikel 16: Niet afgenomen zaken

Artikel 15: Klachtplicht

Artikel 14: Garantie en overige aanspraken

Artikel 13: Aansprakelijkheid

Artikel 12: Oplevering van het werk

Artikel 11: Uitvoering van het werk

Artikel 10: Meerwerk

Artikel 9: Omvang van het werk

Artikel 8: Overmacht

Artikel 7: Prijswijziging

Artikel 6: Levering en risico-overgang

Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode

Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie

Artikel 3: Geheimhouding

Artikel 2: Aanbiedingen

Artikel 1: Toepasselijkheid

 
 
 
E-mailen
Bellen
Info